MENU

   Strona główna

   Aktualności

   Zarząd

   Członkowie

   Zasady działania

   O Rotary

   Galeria

   Nasze sprawy

   Dystrykt 2230

   Kontakt   Pokochaj ludzkość
   całym sercem

  


INTERNATIONAL SERVICE
(służba międzynarodowa)   Powrót
Amerykańscy i polscy Rotarianie we współpracy z United Nations Development Program prowadzą program stażów zawodowych. Dzięki programowi, studenci ostatnich lat spędzają osiem tygodni, miedzy innymi w stanie Minnesota.USA, poznając z bliska funkcjonowanie gospodarki rynkowej. Wspomagani przez dotacje [matching grant] z Fundacji Kotary, Rotarianie z Mexico City, Meksyku, i Teksasu.USA, stworzyli Centrum Przemysłu Dobrej Woli [Goodwill Industries Center], które dostarcza zatrudnienia dla wielu niepełnosprawnych fizycznie osób

Czym jest służba międzynarodowa?
Poprzez służbę międzynarodową [International Service] Rotarianie pracują na rzecz umocnienia dobrej woli, pokoju oraz poprawy warunków życia wszystkich ludzi. Służba międzynarodowa jest wielokierunkowa - każdy klub Rotary i każdy Rotarianin ma coś czym może się podzielić i otrzymać coś w zamian od innych. Głównymi przejawami działalności międzynarodowej są specjalne obchody i wydarzenia, spotkania międzynarodowe, międzynarodowa wymiana naukowa i kulturalna, oraz Międzynarodowa Działalności dla Społeczności [World Community Service].

Komitet i jego przewodniczący
Zadaniem przewodniczącego jest dopilnowanie, aby członkom tego komitetu nie zabrakło inspiracji do wypełniania obowiązków nałożonych nań przez statut klubu, a także rozwiązywania na bieżąco problemów zgłoszonych przez radę klubu. Nie wolno podejmować żadnych działań dopóki rada dyrektorów nie zatwierdzi oficjalnie sporządzonego raportu. W trakcie roku osoba odpowiedzialna z ramienia RI poprosi o złożenie raportu z działalności komitetu. Głównym celem działania komitetu powinno być włączenie każdego członka klubu, do aktywnego udziału w przedsięwzięciu, które podkreśla szeroko pojęty humanizm wspólny Rotarianom i wszystkim innym na całym świecie. Wiele wartych uwagi przedsięwzięć dotyczy współpracy Rotarian z rządami państw, prywatnymi agencjami, klubem Interact, Rotaract czy z Rotary Yillage Corps sponsorowanym przez twój klub. Współpracując z ludźmi reprezentującymi inną kulturę należy dostrzegać różnice, szanować wierzenia drugiej strony i starać się pokazać swój kraj z jak najlepszej strony. Więcej szczegółów dotyczących Rotaractu i Interactu można znaleść w oddzielnych publikacjach informacyjnych. RVC - Program RVC został stworzony w celu pomożenia ludziom, którzy chcą pomóc sobie sami. Niezależnie od tego, czy jest to społeczność na terenach wiejskich czy miejskich, RVC składa się z mężczyzn i kobiet mających szczerą chęć poprawy warunków życia w swojej społeczności, ale może nie dysponujących konieczną do tego wiedzą czy umiejętnościami. Członkowie sekcji i reszta członków klubu mogą służyć swoim doświadczeniem zawodowym i wiedzą techniczną, które umożliwią członkom RVC stworzenie i utrzymanie grupy.

Możliwości Służby na rzecz Społeczności.
Walka z analfabetyzmem - Ten program RI wystartował w 1985 roku i odzwierciedla rosnącą świadomość dewastujących skutków analfabetyzmu na całym świecie. Sprawdź czy takie programy działają w twojej społeczności i jak można je usprawnić ewentualnie rozpoczšć, jeśli to konieczne. Członkowie klubu mogą zaoferować swoją pomoc przy nauczaniu, bądź też zbieraniu funduszy na książki i pomoce naukowe dla uczniów i nauczycieli. Aktywność młodzieżowa - Praca z młodzieżą jest tak istotną częścią działań Kotary, że pojawiły się sugestie aby z Aktywności Młodzieżowej zrobić piątą Drogę Działalności Rotary. Jeśli nadużywanie narkotyków, bezrobocie nastolatków, młodzież nieucząca się i młodzieżowe gangi uliczne są faktycznym problemem twojej społeczności, znaczy to, że twój klub może i powinien robić więcej. Należy także pamiętać, że programy RI takie jak Interact, Wymiana Młodzieżowa[Youth Lxchange] czy Rotariańskie Nagrody dla Przywódców Młodzieżowych [RYŁ A - Rotary Youth Leadership Awards] wszystkie stwarzajš możliwości rozwoju potencjału dla młodych ludzi. Coś specjalnego powinno być przygotowane na Miesiąc Aktywności Młodzieżowej! Youth Activities Month] (wrzesień). Zapobieganie przestępczości i nadużywaniu narkotyków - Twój klub może pomóc w zakładaniu ośrodków odwykowych, zainicjować programy nauczania o narkotykach w szkołach, rozpocząć kampanie szerzenia społecznej świadomości problemu narkotyków; skonsultować się z lokalnymi agencjami strzegącymi prawa i porzšdku na temat rozmiarów problemu w twojej społeczności i organizować programy straży obywatelskiej w celu zbliżenia do siebie mieszkańców. Pomoc starszym - Współpracujšc z organizacjami osób starszych oraz lokalnymi agendami rządowymi i służby zdrowia twój klub może nieść pomoc poprzez chociażby dostarczanie ciepłych posiłków, ułatwianie trasportu, organizowania zakupów lub sponsorowanie imprez rozrywkowych i wypoczynkowych. Pomoc niepełnosprawnym - Twój klub może zorganizować budowanie ramp ułatwiajšcych poruszanie się na wózkach inwalidzkich, zajšć się organizacjš ochotników do czytania na głos dla niewidomych, czy też stworzyć program warsztatów, szkoleń i seminariów pomagających niepełnosprawnym w rozwijaniu zdolności pozwalających na podjęcie atrakcyjnej pracy. Pomoc ubogim - Rozważyć budowę schronisk dla bezdomnych, zorganizowanie darniowej kuchni i ubrań dla potrzebujących. Utworzenie RVC może okazać się bardzo pomocne

Sekcja d/s Rozwoju Społeczności
Członkowie tej sekcji powinni tworzyć i realizować plany działania ukierunkowane na wspomaganie członków klubu i ułatwianie im fizycznej poprawy warunków życia społeczności. Na tym polu działania szczególnie podkreśla się tworzenie ośrodków społecznych, ośrodków zdrowia, budownictwo mieszkaniowe, poprawę ogólnej infrastruktury, szkoły i biblioteki, parki i tereny rekreacyjne, miejsca użyteczności publicznej oraz oczyszczanie terenu. Działania można rozpocząć od konsultacji z mieszkańcami społeczności mającymi doświadczenie w dziedzinach dotyczących powyższych tematów. Należy określić środki klubowe i możliwy stopień zaangażowania członków klubu oraz zorientować się co do możliwości innych sposobów finansowania, takich jak dotacje z organizacji samorzšdowych, rządowych, czy też programów dotacji udzielanych przez Fundację Kotary, na przykład na Program 3-H. Przedsięwzięcia dotyczące Służby na rzecz Społeczności mogą także obejmować organizowanie szkoleń dla młodych rolników w celu ożywienia produkcji i ekonomii, znajdowanie szpitali i klinik które byłyby gotowe nieść darmową pomoc medyczną dla określonych grup pacjentów (na przykład tych w wieku powyżej 65 lat posiadających ograniczone środki finansowe). Inne przykłady przedsięwzięć to instalowanie czystej/pitnej wody lub systemów nawadniających, zbudowanie "przeciw pożarowego" domu w którym uczono by dzieci jak się zachować w wypadku pożaru w ich własnym domu, wspomaganie sprzętem ratowniczym jednostek zawodowej straży pożarnej i innych formacji zajmujących się ratownictwem.

Sekcja d/s Ochrony Środowiska
Ta sekcja ma za zadanie tworzyć plany i realizować przedsięwzięcia dążące do zmiany warunków i zachowań w społeczności tworzących zagrożenie dla środowiska naturalnego. Do tych przedsięwzięć zaliczamy konserwację gleby, zarządzanie odpadami, gospodarkę wodną, czyste powietrze, przerób surowców wtórnych, zalesianie, ochronę tradycyjnych źródeł energii i promocję nowych, "upiększanie i sprzątanie własnego podwórka", problem odpadów toksycznych czy ochronę zagrożonych gatunków. Wszystkie działania podejmowane przez tą Sekcję powinny uwzględniać fakt, że nie jesteśmy prawdopobnie ostatnim pokoleniem na Planecie Ziemia. Na początek, należy zaplanować program edukacyjny dla członków klubu. Należy się upewnić że postępowanie wszystkich członków klubu odzwierciedla świadomość konieczności ochrony środowiska zarówno w domu jak i na polu zawodowym. Dopiero potem można skierować uwagę na szerszą społeczność i spróbować zidentyfikować jej problemy w tej dziedzinie.

Sekcja d/s Partnerskiego Współdziałania
Celem działania tej sekcji jest pomoc w wykształceniu przywódców grup i organizacji sponsorowanych przez Kotary, a współdziałających z Klubem Rotary jako Partnerzy w Służbie (Partners in Service]. Grupy te to Rotaract, Interact, Kotary Yillage Corps (Miejscowy Korpus Kotary)[RVC] oraz rodziny Rotarian. Jeśli klub nie jest sponsorem Rotaracfu, Interacfu bądź RVC, to najwyższy czas aby to zmienić. Pomoc dla głodujących - W sytuacjach gdzie głód stał się nagłym problemem z uwagi na naturalne czy też spowodowane przez człowieka kieski, tymczasowa pomoc może być wysłana czy też udzielona osobiście. Na obszarach dotkniętych chronicznym głodem, sekcja może nieść pomoc poprzez usprawnianie ośrodków medycznych i poprawę praktyk dietetycznych. Na przykład dostarczajśc środki medyczne, farmaceutyczne, żywność; zbieranie funduszy na sierocińce i ośrodki pediatryczne; próbując usprawnić systemy dystrybucji żywności za pomocą najnowszych środków technicznych. Organizowanie opieki nad najmłodszymi oraz edukacji i opieki medycznej - Zorganizowanie osrodka opieki nad dziećmi oferującego bezpieczne i spokojne środowisko oraz zachęcanie rodziców do włączenia się w to przedsięwzięcie. Być może twoja społeczność potrzebuje kliniki optycznej lub centrum leczenia trądu. Albo, możesz pomóc w zapewnieniu każdemu członkowi twojej społeczności uzyskiwania niezbędnej pomocy medycznej i uświadomienia prewencyjnego, lub zorganizować kampanię antynikotynową. Pomoc imigrantom i uchodźcom - Pomoc w przechodzeniu z realiów z jednego kraju i kultury do drugiego poprzez organizowanie nauki nowego języka, miejsc zamieszkania, pracy dla imigrantów i uchodYców. Tworzenie Klubów Probus - Założone przez Rotarian brytyjskich w 1965, zrzeszają emerytowanych specjalistów i przedsiębiorców. Sponsorując taki klub zapewniamy że wieloletnie doświadczenie w wielu dziedzinach wykorzystywane będzie w kreatywny i praktyczny sposób. Odkrywanie i wspieranie talentów - Są w twojej społecznosci ludzie , których wielki potencjał może pozostać ukryty jeśli nie otrzymają oni zachęty i wsparcia. Znajdź te jednostki i pomóż rozwinąć ich talenty w najwyższym możliwym stopniu. Propagowanie bezpieczeństwa - Rozpocznij działania na rzecz bezpieczeństwa jazdy na rowerze, treningów dla kierowców poprzez propagowanie haseł o bezpieczeństwie na co dzień, na billboard'ach i w mediach. Przeprowadż kampanię przeciwko pijanym kierowcom. Zorganizuj rodzaj straży obywatelskiej w ciągu dnia w celu zapobieżenia włamaniom do domów. Możliwości mnożenia tego typu programów na pewno nie brakuje.

   Powrót
RC Giżycko